Disclaimer en Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens:
MEZURE BVBA
Havenlaan 86c bus 209
1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0648.924.159

Opleidingen

1. Inschrijving

Door in te schrijven op één van onze cursussen aanvaardt de klant enerzijds en MEZURE BVBA anderzijds dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbinden partijen zich ertoe deze na te leven. Eigen aankoopvoorwaarden van de klant kunnen niet tegengesteld worden aan MEZURE BVBA. Elke afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden dient schriftelijk bedongen te worden. Inschrijven kan enkel online. Voor sommige opleidingen zijn er specifieke toelatingsvoorwaarden, terug te vinden in de opleidingsfolder van de betreffende opleiding of op de website. MEZURE BVBA behoudt zich het recht voor een cursist uit te schrijven indien hij niet aan deze toelatingsvoorwaarden voldoet (dit kan blijken na de start van de cursus) . Het inschrijvingsgeld wordt beschouwd als integraal verschuldigd en zal dan niet worden terugbetaald.

2. Betaling

2.1. Factuur

Open opleiding:
Bij inschrijving krijgt de klant een uitnodiging tot betalen van het inschrijvingsgeld, dat onmiddellijk betaald dient te worden. Bij betaling krijgt de klant een factuur en de bevestiging van inschrijving.

Gesloten opleiding:
MEZURE BVBA zal een offerte opmaken met een duidelijke prijsbepaling, die door de klant dient te worden ondertekend. De prijsafspraken en facturatievoorwaarden vermeld op de offerte hebben steeds voorrang op de algemene facturatievoorwaarden, die in dergelijk geval aanvullend van aard zijn. Indien de factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt MEZURE BVBA zich het recht voor de opleiding te annuleren. Bovendien behoudt MEZURE BVBA zich het recht voor de deelnemer de toegang tot de cursus te ontzeggen en/of de afgifte van een getuigschrift of diploma te weigeren. Het gebruik van de KMO-portefeuille ontslaat de klant niet van tijdige betaling.

2.2. Laattijdige betaling

Bij gebrek aan tijdige betaling is, van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, de wettelijke intrestvoet verschuldigd alsook een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 35 EUR.

2.3. Betalingsmodaliteiten

De betaling kan gebeuren via één van de volgende betalingsmodaliteiten:

  • bancontact;
  • alle door PayPal ondersteunde betalingsmogelijkheden;
  • op rekeningnummer BE28 7340 4170 1420 met vermelding van de referte op de factuur.
2.4. Prijzen zijn indicatief

De prijzen vermeld op de website zijn indicatief en niet bindend. MEZURE BVBA behoudt zich het recht voor deze prijzen te wijzigen.

2.5. Overbezetting

Het tijdstip van ontvangst van betaling van het integrale inschrijvingsgeld bepaalt de rangorde van inschrijving voor de cursus. MEZURE BVBA behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren of te annuleren in geval van overbezetting, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vergoeding. De rangorde van inschrijving zal worden gebruikt om, in geval van overbezetting, te bepalen welke klant wel en welke klant niet kan deelnemen aan de cursus. De klant die in geval van overbezetting niet kan deelnemen zal het reeds door hem betaalde inschrijvingsgeld teruggestort krijgen.

2.6. Hoofdelijkheid

De deelnemer is steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden tot alle verplichtingen ten aanzien van MEZURE BVBA.

3. Herroepingsrecht

Ongeacht de hoedanigheid van de klant (particulier, natuurlijke persoon of rechtspersoon) en ongeacht de wijze van inschrijving is het herroepingsrecht niet van toepassing. De klant kan immers niet aanzien worden als ‘consument’ in de zin van het Wetboek Economisch Recht, aangezien hij geacht wordt de opleiding te volgen in het kader van zijn beroepsactiviteit. De klant beschikt dus niet over een termijn van 14 dagen om van de inschrijving af te zien.

4. Annulatie

De klant kan de inschrijving enkel kosteloos annuleren tot 10 dagen vóór aanvang van de cursus. De annulatie dient steeds schriftelijk, dit is per e-mail of aangetekende brief, te gebeuren. Nadien zal een annulatie steeds als laattijdig worden beschouwd en blijft het integrale inschrijvingsgeld verschuldigd. Het is de deelnemer in dat geval toegelaten zich te laten vervangen door een andere persoon.

5. Wijziging opleiding

MEZURE BVBA behoudt zich het recht voor een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld en zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vergoeding. In geval van een dergelijke eenzijdige annulatie of wijziging zal de klant het recht hebben zich uit te schrijven. Indien de klant zich om die reden uitschrijft zal het betaalde inschrijvingsgeld enkel worden terugbetaald, zonder interest of vergoeding, indien de uitschrijving gebeurt vóór aanvang van de opleiding. Indien de uitschrijving om die reden gebeurt tijdens de opleiding zal geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld worden gedaan. In geen geval kan de klant aanspraak maken op bijkomende vergoedingen als gevolg van de eenzijdige wijziging van de cursus. De aansprakelijkheid van MEZURE BVBA is in elk geval beperkt tot de waarde van het inschrijvingsgeld. MEZURE BVBA geeft een niet-exhaustieve lijst van redenen om over te gaan tot eenzijdige wijziging van de opleiding: onbeschikbaarheid docent (waaronder overlijden, ziekte, …), onderbezetting, … Indien bvb. een les dient te worden verzet wegens ziekte van de docent, zal de cursist geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding voor gemaakte onkosten (kinderopvang, vervoer, …).

6. Vrijwaring van aansprakelijkheid - Exoneratie

MEZURE BVBA kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of schade (zowel lichamelijke als materiële) die (on)rechtstreeks verband houdt met de organisatie van de opleidingen of de opleidingen zélf. MEZURE BVBA is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade, veroorzaakt door de cursist die voortvloeit uit het niet naleven van de gemaakte afspraken met MEZURE BVBA, noch is MEZURE BVBA aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de cursist of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Zo ook zal MEZURE BVBA niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de kwaliteit van de opleiding of de kwaliteit van de organisatie van de opleiding (waaronder technische storingen lesmateriaal, omstandigheden die verband houden met het leslokaal, kwaliteit lesmateriaal, tijdstip ter beschikking stellen van lesmateriaal enz.).

7. Klachtenprocedure

MEZURE BVBA hecht veel belang aan de kwaliteit van haar opleidingen en staat steeds open voor suggesties of voorstellen om haar werking te verbeteren. Klachten en/of suggesties dienen te worden ingediend via de klachtencoördinator.

8. KMO-portefeuille en andere steunmaatregelen

Vlaamse bedrijven:
De cursist is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en verwerken van deze subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid. Meer informatie is terug te vinden op www.kmo-portefeuille.be MEZURE BVBA is in geen geval aansprakelijk voor enige beslissing over het al dan niet toekennen van deze subsidiemaatregel. Indien de cursist een beroep wenst te doen op de KMO-portefeuille dient hij de volledige facturatiegegevens van de onderneming te vermelden op het inschrijvingsformulier. Het erkenningsnummer van MEZURE BVBA als dienstverlener bij de KMO-portefeuille is DV.O218424 Brusselse bedrijven: Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt diverse initiatieven om de economie te stimuleren. Door een hele reeks financiële steunmaatregelen voor ondernemingen bevordert Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) de duurzame economische ontwikkeling en de creatie van werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Meer informatie op volgende link: be.brussels/werken-en-ondernemen/ondernemen-in-brussel

9. Wijziging algemene voorwaarden

MEZURE BVBA behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op elk moment, zonder verwittiging, te wijzigen, onder meer om deze aan te passen aan een gewijzigde dienstverlening of aan de wijzigingen in de wettelijke en reglementaire vereisten. De klant kan de van toepassing zijnde algemene voorwaarden bij elke inschrijving terugvinden op de website.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Elke betwisting met betrekking tot deze voorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. De verhoudingen tussen de partijen worden beheerst door het Belgisch recht.

11. Privacy en copyright

De gegevens van de klant/deelnemer wordt bewaard en verwerkt overeenkomstig met de GDPR richtlijnen. Voor meer details kan u Privacy Policy bekijken De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt de klant/deelnemer ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet hij hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MEZURE BVBA verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. De klant/deelnemer heeft bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privégebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring. Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag de klant/deelnemer niet gebruiken.

12. Disclaimer

MEZURE BVBA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de (on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden of van de externe websites waarnaar deze site verwijst. MEZURE BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt. Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.